Παρασκευή 23 Φεβρουάριος 2018

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Του εν Ηλιοκάστρω ιδρυθέντος και εδρεύοντος υπό την επωνυμίαν "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΙΛΕΟΙ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΙΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1ον

Ιδρύεται εις Ηλιόκαστρον Σύλλογος με την επωνυμίαν <<ΕΙΛΕΟΙ>> <<ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΛΙΟΚΑΣΤΤΡΟΥ>> έχων την έδρα το Ηλιόκαστρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

Σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρησης δεσμών των κατοίκων με τους απανταχού κατοικούντας μετανάστας, η συμβολή τους εις την άνοδον του μορφωτικού επιπέδου, εις την δημιουργίαν εκπολιτιστικής και πνευματικής κινήσεως, εις την μέριμναν διά την ποιοτικήν άνοδον της ψυχαγωγίας και την καλλιέργειαν φιλότεχνου πνεύματος,τις την φροντίδα δια τον εξωραϊσμών του Ηλιοκάστρου και την προστασίαν του φυσικού και παραδοσικού περιβάλλονς της περιοχής, εντός των πλαισίων που καθορίζουν τα ιδανικά της ειρήνης και της δημοκρατίας.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

Οι ως άνω σκοποί θα επιτευχθούν: δια οργανώσεως διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, εκδρομών, θεατρικών, κινηματογραφικών και εν γένει ψυχαγωγικών παραστάσεων, δια της εκδόσεως εντύπων, δια της επιβλέψεως της διατηρήσεως του φυσικού και παραδοσιακού περιβάλλοντος και της πρός τας αρμόδιας αρχάς υποβολής σχετικών διαβημάτων, δια της ιδρύσεως Λέσχης και Βιβλιοθήκης, δια της δημιουργίας Μουσικής Μπάντας, δια της συνεργασίας με άλλων Σωματείων ή Συλλόγων των οποίων οι σκοποί συμπίπτουν ή είναι παράλληλοι με τους σκοπούς του Συλλόγου, και ενγένει δια της αναπτύξεως πάσης ευγενούς πρωτοβουλίας κατατεινούσης εις την επίτευξις των σκοπών του Συλλόγου.

Απαραίτητη προϋπόθεσις δια την προώθησιν των σκοπών του Συλλόγου είναι η δημιουργία πνεύματος συναδελφικότητας, φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ΣΦΡΑΓΙΣ

ΑΡΘΡΟ 4ον

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλικήν φέρουσαν επί της περιφέρειας της κυκλικώς την επωνυμίαν του Συλλόγου και το έτος ιδρύσεως, εις το μέσον δε απεινόνισην φύλου σταφύλης με καρπό και έλικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μέλη του συλλόγου δύνανται να είναι κάτοικοι η οποιοσδήποτε έχει σχέση καταγωγής ή κατοικίας με το Ηλιόκαστρο, καθώς επίσης και οι σύζυγοι όσων έχουν καταγωγή από το Ηλιόκαστρο, τα τέκνα τους, όπως επίσης και αποδημούντες ή μετανάστες και εφόσον όλοι οι ως άνω έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Τα μέλη είναι τακτικά και επίτιμα.

Τα τακτικά μέλη εγγράφονται εις τον Σύλλογον κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των και εγκρίσεως των υπό του Δ.Σ. Εις περίπτωσιν που Δ.Σ. αρνηθή την έγγραφην τινός ως τακτικού μέλους, το θέμα θα συζητηθή εις την επόμενην Γ.Σ. η οποία και θα αποφασίση κατά απόλυτον πλειοψηφίαν.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα τα οποία προσφέρουν προς τον Σύλλογον εξαιρετικές, ηθικές και υλικές ωφέλειες, υπό της Γ.Σ. Τα απίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ούτε παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρ΄ςωσιν να καταβάλουν εις το ταμείο του Συλλόγου:

Εφάπαξ ευρώ ένα (1€) διά δικαίωμα ενγραφής

Ετήσια συνόρορην εξ ευρώ ένα (1€)

Το ΔΣ μπορεί με απόφαση ου να αναπροσαρμόζει τα ανωτέρω ποσά.

Τας οριζόμενας υό της Γ.Σ. και του Δ.Σ. εκτάκτους εισφοράς προς επιτυχίαν των επιδιουκομένων σκοπών.

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωσιν να καταβάλουν εις το ταμείο του Συλλόγου τας οριζόμενας υό της Γ.Σ. εκτάκτους εισφοράς προς επιτυχίαν των επιδιουκομένων σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 7ον

Παν μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε του Σωματείου υποβάλων αίτησιν διαγραφής, αλλά υποχρεούται να καταβάλει τας καθυστερούμενας εισφοράς μέχρι μέχρι της αποχωρήσεως του. Μέλη καθυστερούντα την καταβολήν της εισφοράς επί εξ μήναι και πλέον διαγράφονται δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ον

Τα μέλη άτινα συμορφούνται προς τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος εις τας Γ.Σ., να ελέγχουν τας πράξεις του Δ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν εις τα Γ.Σ. επί παντός τιθέμενου προς ψήφισιν ζητήματος.

ΑΡΘΡΟ 9ον

Το Δ.Σ. προτείνει και η Γ.Σ. αποφασίζει την διαγραφήν παντός μέλους, του οποίου η δράσις παρεμβάλλει προσκόμματα εις την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. καλεί το προς διαγραφήν μέλος όπως λάβη μέρος εις την Γ.Σ. Η διαγραφή ισχύει μετά την απόφασιν της Γ.Σ. Επανεγγράφονται οι τακτοποιηθέντες ταμειακώς και οι παραιτηθέντες οικειοθελώς κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των. Επίσης επανεγγράφονται οι ήδη αποβληθέντες με την απόφασιν και πάλι του Γ.Σ. εάν δεν υφίσταται πλέον ο λόγος δια τον οποίον είχαν αποβληθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10

Οι οικονομικοί πόροι του Συλλόγου είναι:

(α) Το εφάπαξ ως δικαίωμα εγγραφής των μελών καταβαλλόμενο ποσόν

(β) Η μηνιαία συνδρομή των μελών

(γ) Οι τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα

(δ) Οι έκτακτες εισφορές

(ε) Οι τόκοι των κεφαλαίων

(στ) Τα κέρδη από εορτές, χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις

(ζ) Κρατικές Επιχορηγήσεις

(θ) Επιδοτήσεις από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 11

Την ανωτάτην διοίκησιν του Σωματείουυ ασκεί η Γ.Σ. των ενεργών και ταμειακώς εν τάξει μελών αυτού, συνερχόμενη τακτικώς κατά έτος εκτάκτως δε και δι΄ορισμένα θέματα απόφαση του Δ.Σ. ή τη εγγράφω και δι' ορισμένα θέματα αιτήσει του ενός πέμπτου (1/5) των εχόντων εκπληρώσει τας ταμειακάς των υπόχρεων μελών, εν τη τελευταία δε περίπτωσει το βραδύτερον εντός εικοσι ημερών από της προς το Δ.Σ. υποβολής της αιτήσεως ταύτης.

Αι γενικάι συνελεύσεις συγκαλούνται υό του Δ.Σ. δι' αποφάσεως του λαμβανόμενης κατά πλειοψηφίαν και ανακοινούμενης εάν πρόκειται περί τακτικής Γ.Σ. οκτώ τουλάχιστον ημέρας εκτάκτον δε τρείς ημέρας προ της συγκλήσεως. Κατά την σχετικήν πρόσκληση γνωστοποιείτε: α) ο τόπος, ημέρα και ώρα Συνελεύσεως, β) τα συζητέα θέματα και γ) αν η καλούμενη συνέλευσις είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη και τον δι' απαρτίαν αριθμόν μελών, συμφώνως προς το επόμενον άρθρον οριζόμενα.

Εκαστης Γ.Σ. δέον να προηγείται πρόσκλησις συμφώνως προς τα ανωτέρω, έστω και αν πρόκειται περί επαναλήψεως Συνελεύσεως ματαιωθείσης δι΄ελλειψιν απαρτίας.

Προσθήκη νέων θεμάτων προς συζητήσιν δεν επιτρέπεται να γίνει εις τας προσκλήσεις δια δευτέραν ή τρίτην Συνέλευσιν.

Απόφασις των Δ.Σ. επί θέματος το οποίον δεν αναγράφεται εις την πρόσκλησιν είναι άκυρος. Δύναται όμως το 1/5 των μελών να προτείνη εγγράφως θέματα ημερησίας διατάξεως, κατά την έναρξιν της συνελεύσεως.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟΝ 12

1. Η Γ.Σ. των μελών θεωρείται ως τελούσα εν απαρτία εφ' όσον παρίσταται κατά την πρώτην αυτής συνεδρίασιν το 1/3 του όλου αριθμού των ενεργών και ταμειακώς εν τάξει μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου.

2. Μη γενομένης απαρτίας εις την πρώτην Γ.Σ. καλείται νέα με τα αυτά απολύτως θέματα μετά παρέλευσιν τριών το ολιγώτερον και εντός δέκα το πολύ ημερών από της πρώτης. Η Δευτέρα αυτή Γ.Σ. θεωρείται ως τελούσα εν απαρτία εφ'όσον παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 του όλου αριθμού των ενεργών και ταμειακώς εν τάξει μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου.

3. Εάν δε ήθελεν ευρέθη εν απαρτία και η Δευτέρα ως άνω συνέλευσις καλείται Τρίτη εντός προθεσμίας οκτώ το πολύ ημερών με τα αυτά απολύτως θέματα ήτις θεωρείται ως εν απαρτία τελούσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 13

Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται εντός του Αυγούστου έκαστου έτους, εκλέγει δε προεδρείον δι' ανατάσεως της χειρός το οποίον διευθύνει τας εργασίας της.

Κατ' αυτήν, πλην των άλλων θεμάτων λαμβάνει χώραν:

Απόφασις περί διαγραφής μελών

Λογοδοσία απολογισμός και απόφασις επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. ως ψήφισις του προυπολογισμού του επόμενου έτους. Την περί απολογισμού έκθεσιν του Δ.Σ. συνοδεύει απαραιτήτως και έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής. Η έγκρισις του απολογισμού και ισολογισμού απαλλάσει την διοίκησιν της διαχειριστικής και διοικητικής ευθύνης εν αναφορά προς τον διαρρεύσαντα χρόνον.

Εποπτεύει και ελέγχει τα όργανα της Διοικήσεως, δικαιούται δε να παύσει ταύτα, εφ' όσον η τοιαύτη ενέργεια υπαγορεύεται εκ σπουδαίων λόγων και ίδια ένεκεν βαρείας παραβάσεως των καθηκόντων η ανικανότητος προς τακτικήν διαχείρισιν.

Εκλογή διά σχετικής πλειοψηφίας της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής προς διενέργειαν των αρχαιρεσιών δι' ανατάσεως της χειρός.

5. Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της διοικήσεως ως και των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής κατά την διαδικασίαν και τους ορισμούς του σχετικού άρθρου του παρόντος δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

6. Απόφασις περί μεταβολής του σκοπού του Συλλόγου

7. Εγκρίνει την τροποποίησιν του καταστατικού

8. Αποφασίζει περί της διαλύσεως του Συλλόγου και του τρόπου διαθέσεως της περιουσίας.

Τα προβλήματα υπό των παραγράφων 4,5,6,7 και του παρόντος δύναται να ενεργηθώσι και υπό εκτάκτων Γ.Σ. συγκαλούμενων ειδικώς προς τούτο.

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΙ Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14

Αι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν του ήμιστος πλέον ενός των παρόντων μελών άτινος δεν πρέπει να υπολείπονται του αριθμού 12 παρόντος απαιτείται δια την απαρτίαν

Ειδικώς αι αποφάσεις επί θεμάτων:

Διαγραφή μελών

Προταστών μομφής κατά του Δ.Σ.

Τροποποιήσεως καταστατικού

Διαλύσεως του Συλλόγου λαμβάνοται μόνον εφ' όσον παρίστανται το 1/2 τουλάχιστον των ενεργών και ταμειακώς εν τάξει μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου και κατά πλειοψφίας των 3/4

Προς λήψιν αποφάσεων περί μεταβολής του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεσις πάντων των μελών. Η συναίνεσις των απόντων δίδεται εγγράφως.

ΑΡΘΡΟΝ 15

Μέριμνη και ευθύνη του Προεδρείου τηρούνται συνοπτικά διά τα επί μέρους θέματα της Γ.Σ. αναλυτικά δε τοιαύτα μερίμνη της Εφορευτικής Επιτροπής δια θέματα των αρχαιρεσιών περιέχοντα μετά σαφήνειας και πληρότητος τας ληφθείσας αποφάσεις και τα αποτελέσματα διεξαχθεισών ψηφοφοριών δια τα αρχαιρεσίας.

Επί διeξαγωγής αρχαιρεσιών εις τα πρακτικά σημειούνται :

Ο αριθμός των μελών

Ο αριθμός των ενεργών μελών του Συλλόγου

Ο αριθμός των ταμειακώς εν τάξει μελών

Ο αριθμός των ψηφισάντων μελών

Εν συνέχεια αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και αι παρ' εκάστου τουτων ληφθείσαι ψήφοι και ότι άλλο ο νόμος ορίζει, εν κατακλείδι γίνεται η πράξις ανακηρύξεως των εκλεγόμενων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών.

Τα πρακτικά των Γ.Σ. καταχωρούνται εις το εις το ειδικόν βιβλίον πρακτικών το οποίον τηρεί ο Σύλλογος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΑΡΘΡΟΝ 17

1. Ο Σύλλογος διοικείται υπό επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον γενικώς φέρει ως συλλογικόν όργανο, την ευθύνη της διοικήσεως του Συλλόγου και έχει ως αποστολή του τον προγραμματισμόν των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων πάντοτε διεξαγόμενων εντός των νόμιμων ορίων.

Επιμελείται ωσαύτως της πιστής εκτελέσεως των αποφάσεων των Γ.Σ. και εν γένει αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντας την εκπλήρωσιν των σκοπών του Συλλόγου.

2. Τα υπό της Γ.Σ. εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. εντός δέκα το πολύ ημερών από του χρόνου της ενδείξεως των υπό Εφορευτικής Επιτροπής, επιμέλεια του κατά τας εκλογάς συγκενρώσαντος τας περισσότερας ψήφους, συνέρχονται υπό την προεδρίαν αυτού εις την πρώτην τακτικήν συνεδρίασιν των και κατα πλειοψηφίαν αναδεικνύουν δια μυστικής ψηφοφορίας των παρόντων: α)τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) τον Γεν. Γραμματέα, δ) τον Ταμίαν. Η ιδιότης του προέδρου και ταμίου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν εις το αυτό πρόσωπον.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβολίου συμπεριφερόμενον αναρμόστως και κατά τρόπον αντιβαίνοντα προς τας αρχάς του παρόντος καταστατρικού ή ενεργών επιβλαβώς ή παρακωλύον την προωθήσιν των σκοπών του Συλλόγου, αποβάλλεται του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αποβαλλόμενον μέλος δύναται να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις αποφασίζει με την συνήθη πλειοψηφίαν

4. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Συλλόγου δια τας εξ αμελέιας ή εκ δόλου ζημίας του Συλλόγου, δύναται δε να ανακλυθώσι υπό της Γ.Σ. δι' αποφάσεως λαμβανόμενης κατά την απαρτίαν και πλειοψηφίαν του αρθρου 14 παρ. 2.

ΑΡΘΡΟΝ 18

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς άπαξ του μηνός, κατόπιν προσκλήσεως υπογραφόμενης υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως αναγραφούσης τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη ή αιτηθή υπό τριών τουλάχιστον συμβούλων δι' αιτήσεως των, εις ην δέον να αναγράφονται τα προς συζήτησιν θέματα.

Αι προσκλήσεις εις τα μέλη προ 48 τουλάχιστον ωρών ευθύνη του Γεν. Γραμματέως.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον παρίστανται τουλάχιστον τα 5/7 των μελών του. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνοται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, εν ισοψηφίαν δε υπερισχύει του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 19

Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρή υποχρεωτικώς: α)μητρώο μελών εμφαίνον κατ' αύξοντα αριθμόν το ονοματεπώνυμον δι' έκαστον μέλος, διεύθυνσιν, έτος γεννήσεως, ιθαγένειαν, ημερομηνίαν εγγρραφής και διαγραφής, αριθμον δελτίου ταυτότητος, τους αριθμούς γραμματίων καταθέσεως και δικαιώματος εγγραφής, των εκάστοτε καταβαλλόμενων συνδρομών, β) βιβλίον πρακτικών συνδριάσεως της διοικήσεως ως και συνλεύσεως των μελών, γ) βιβλίον εισπράξεως και πληρωμών και δ) βιβλίον περιουσίας πάσαν κινητή ή ακίνητον περιουσίαν του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 20

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. αρχόμενη από της επόμενης της αναδείξεως αυτού υπό οικείας Εφορευτικής Επιτροπής, είναι δύο ετών λήγουσα αυτοδικαίως κατά την τελευταίν θητείαν του και πέραν των δύο ετών όχι πλέον των τριών μηνών

ΑΡΘΡΟΝ 21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προίσταται του Δ.Σ. καλεί εις τακτικάς και έκτακτας συνδριάσεις, κατταρτίζει μετά του Γ. Γραμματέα τας ημερίσιας διατάξεις, διευθύνει τας συνεδριάσεις τους και εκτελεί τας αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον πάσης Δικαστική ή Διοικητικής αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον παντός τρίτου.

Αποφασίζει μετ' έγκρισιν του Δ.Σ. περί αγωγών υποβολής μηνύσεων, καταργήσεως δικών και συμβιβσμού, διορισμών και τον πληρεξούσιο δικηγόρον.

Υπογράφει πάντα τα εξερχόμενα έγγραφα άτινα υπογράφονται υπό του Γ. Γραμματέως.

Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών άτινα προσυπογράφονται και υπό του Γεν.Γραμματέως και υπό του ταμίου. Το έργο τούτο δια πράξεως του Δ.Σ. ανατίθεται και τις τον Γεν. Γραμματέα.

Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικόν, κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως του Δ.Σ.

Ελέγχει καθ' οποιονδήποτε τρόπον του μέλη του Δ.Σ. και του Συλλόγου εν περιπτώσει απευθείας η παραβάσεως του παρόντος και τέλος λαμβάνει παν μέτρον διασφαλιστικόν των Συμφερόντων του Συλλόγου άνευ αποφάσεως του Δ.Σ. εφ' όσον κρίνει του το αναγκαίον, ενημερώνων το Δ.Σ. εις την πρώτην συνεδρίαιν αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 22

Ο αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον εις πάντα εν γένει τα καθήκοντα του τούτον αναπληροί ο εκ των υπολοίπων συμβούλων λαβών τας περισσότερας ψηφους.

ΑΡΘΡΟΝ 23

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Προσυπογράφει άπανττα τα εξερχόμενα έγγραφα και εντάλματα

Τηρεί το μητρώο των μελών

Μεριμνά δια την τηρησιν πρακτικών όπου συνοπτικώς πλην σαφώς καταχωρούνται αι υπό του Δ.Σ. και της Γ.Σ. λαμβανομέναι αποφάσεις.

Τηρεί και διαφυλλάσσει το αρχείον και την σφραγίδα του Συλλόγου επιθετούσαν ταύτην επί παντός εξερχόμενου εγγράφου φέροντος τας υπογραφά του Προέδρου και τούτου.

Επιμελείται της αλληλογραφίας, προίσταται του Γραφείου και της Λέσχης και υπογράφει εντολή του Προέδρου τας προσκλήσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας απών ή κωλυόμενος αναπληρούται υπό ετέρου μέλους του Δ.Σ. οριζόμενου υπ'αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 24

ΤΑΜΙΑΣ

Ο ταμίας

α) ενεργεί επί προσωπικής του ευθύνης τας εισπράξεις πληρωμάς.

β) την σφραγίδα του Σωματείου και τα οποία είναι αριθμημένα κατά συνεχή αύξοντα αριθμόν υπογράφων ταύτα εις έκαστην σελίδα μετά του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέως κατά τα υπό του παρόντος οριζόμενα υπό του Δ.Σ. εκάστοτε λεπτομερώς ρυθμιζόμενα.

γ) καταθέτει υποχρεωτικώς ποσόν αν τον 10.000(δέκα χιλιάδων) δρχ δια λογαριασμόν και επ'ονόματι του Συλλόγου εις τράπεζαν ενεργεί τας εκάστοτε αναλήψεις δια την κάλυψιν των σχετικών αναγκών του Συλλόγου κατά τας εν προκειμένω αποφάσεις του Δ.Σ.

δ) Προβαίνει εις πληρωμάς κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

ε) Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και λοιπά στοιχεία άτινα και διαφυλάττει υπ'ευθύνη του, θέτει δε ταύτα απροφασίστως υπ'όψιν της Διοικήσεως προς έλεγχον.

στ) Καταρτίζει τον απολογσμό ισολογισμόν της διαχειρήσεως ως ο νόμος και το παρόν ορίζουν και συντάσσει τον προυπολογισμόν θέτων αυτούς υπ'όψιν του Δ.Σ. προς επικύρωσιν.

ζ) Είναι προσωπικώς υπεύθυνος δια πάναν απώλειαν χρημάτων ως και δια πάσαν ανωμαλίαν εις την διαχείρισιν της.

η) Ανά δίμηνον υποβάλλει εις το Δ.Σ. έκθεσιν περί της οικονομικής καταστάσεως του Συλλόγου

Τούτο δεν τον απαλλάσσει της διαχειριστικής του ευθύνης επί της οποίας και αποφασίζει μόνον η Γ.Σ. των μελών. Κάθε έτος δε υποβάλλει για του Δ.Σ. εις την συνερχόμενην Γ.Σ. των μελών απολογισμού, ισολογισμού του λήξαντος και τον προυπολογισμόν του επόμενου τοιούτο προς έγκρισιν.

θ) Τηρή βιβλίον περιουσιακών στοιχείων τόσον των ακινήτων και των κινητών (επίπλων και οργάνων) του Συλλόγου.

ι) διαχειρίζεται εν γένη την περιουσία του Σωματείου προνοών δια παν μέτρον εξασφαλιστικόν των οικονομικών συμφερόντων του Συλλόγου.

κ) Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εις των μελών του Δ.Σ. Εκλεγόμενος υπό αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 25ον

Μέλος του Δ.Σ. απουσιάζον επί τρείς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις αδικαιολογήτως ή επί πέντε μη συνεχείς τακτικάς καλείται εντός δέκα ημερών από της ημέρας της προσκλήσεως του εις έγγραφον απολογίαν. Εάν όμως το μέλος του Δ.Σ. υποβάλη εκπρόθεμον δικαιολογίαν ή η υποβληθείσα κρίνεται μη επαρκής υπό του Δ.Σ. θεωρείται παραιτηθέν από του Δ.Σ. Εις περίπτωσιν παραιτήσεως μέλους τινός του Δ.Σ. καλείται προς αναπλήρωσιν τούτου ο κατά σειράν επιλαχών αρχαιρεσίας.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

Πας εκ των ενεργών βουλόμενος να αναδειχθή μέλος της Διοικήσεως ή της εξελεγκτικής επιτροπής και εφόσον πληροί τας προυποθέσεις του νόμου και τας σχετικάς διατάξεις του παρόντος καταστατικού υποβάλλει εγγράφως αίτησιν υποψηφιότητας εις το Δ.Σ. μέχρι της 3μ.μ. της προηγούμενης της συνελεύσεως ο δε πρόεδρος ανακινοί τα ονόματα των αιτούντων εις την συνέλευσιν προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας κεχωρισμένως δια το Δ.Σ. και τη εξελ επιτροπην. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν άπαντα τα μέλη εφόσον βεβαίως πληρούσι και τα λοιπάς προυποθέσεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟΝ 27ον

Η εφορευτική Επιτροπή αποτελείται εκ τριών μελών.Προεδρεύεται υπό του λαβόντος τας περισσοτέρας ψήφους, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας υπό του κλήρου ευνοηθέντος. Αυτή έχει ως κύριον έργον την μέριμναν δια την Διοικήσεως και της εξελεγμένης Επιτροπής. Ενεργηθώσι βάσει του νόμου και του καταστατικού. Προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντα της, τοποθετούσα ψηφοδόχον και διανέμουσα ψηφοδέλτια. Ταυτοχρόνως λαμβάνει παρά της Διοικήσεως αντίγραφον μητρώον των εχόντων κατά το καταστατικόν δικαίωμα ψήφου μελών και είτα επιτρέπει την έναρξιν της ψηφοφορίας.

Μετά το πέρας της κατά τα σχετικά άρθρα του παρόντος μυστικής ψηφοφορίας προβαίνει εις διαλογήν των ψηφοδελτίων και αναδεικνύει ως επιτυχόντας τους λαβόντας την σχετικήν μεταξύ των υποψηφίων πλειοψηφείαν. Εν συνεχεία συντάσσει ειδικόν πρακτικόν υπογραφόμενον υπ'αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟΝ 28ον

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η παρά της Γ.Σ. εκλεγόμενη τριμελής εξ' επιτροπής έργον έχει την κατά την διάρκειαν της θητείας του Δ.Σ. παρακολουθήσιν και έλεγχον των εισπράξεων και πληρωμών και της εν γένει οικονομικής διαχειρίσεως, η νομιμότητα και σκοπιμότητα αυτώ και την υποβολήν εις το Δ.Σ. και εις τας Γ.Σ. των σχετικών περί τούτων εκθέσεων. Η εξ'επιτροπή απαρτίζεται εκ τριών ενεργών και ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών. Εκλέγεται κατά τον αυτόν ως και διοίκησις τρόπον και η θητεία της είναι δύο ετών αρχόμενη και λήγουσα κατ' αναλογίαν των δια το Δ.Σ. άρθρων οριζομένων των εργασιών της επιτροπής ταύτης προίσταται ο εκ των μελών αυτής λαβών τας περισσοτέρας ψήφους ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής, επί ισοψηφίας δε ο υπό κλήρου ευνοηθείς. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται ως Γραμματέας και μέλος κατά την σειρά εκλογής τους.

2. Ο έλεγχος διεξάγεται ανα έτος μετά ενδελεχή και εξονυχιστικήν έρευναν του αν αι εισπράξεις και πληρωμαι ενεργήθηκαν κατά το καταστατικόν και τον νόμον, εντός των περιθωρίων του προυπολογισμού, και αν είχον εξασφαλισθή τα κατά περίπτωσιν δικαιολογητικά. Εις την προκειμένην περίπτωσιν ελέγχεται η νομιμότης και όχι η σκοπιμότης. Κατά το τέλος του ελέγχου συντάσσεται έκθεσις υπογραφόμενη υπό όλων των μελών της εξελ. Επιτροπής ήτις και υποβάλλεται εις το Δ.Σ. δια τα καθ'αυτό. Την έκθεσιν δικαιούται να αναπτύξη ενώπιον του Δ.Σ. εις των μελών της Εξελ. Επιτροπής.

3. Κατά την περίπτωσιν διαπιστώσεως διαχειριστικών ανωμαλιών ή σοβαρών παραβάσεων του Νόμου ή του καταστατικού η εξ' Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει την ποινικήν δίωξιν του υπεύθυνου και την άμεσον αντικατάστασιν του, ως και την αποκατάστασιν της τυχόν προσγενόμενης ζημίας.

4. Η Εξ. Επιτροπή την κατόπιν του γενομένου ελέγχου συντασσόμενην έκθεσιν θέτει υπ'όψιν της Γ.Σ. προς γενικής έγκρισιν. Αυτή την έκθεση της Εξ. Επιτροπής τίθενται υπό του Δ.Σ. οποιοσδήποτε ήθελον ζητηθεί στα βιβλία της διαχειρίσεως και τα στοιχεία των εν γένει δικαιολογητικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'

ΑΡΘΡΟΝ 29

Ο Σύλλογος δύναται να ιδρύει παραρτήματα όπου διαβιούν κάτοικοι Ηλιοκάστρου να αναπτύσσει δραστηριότητα και να διατηρεί Γραφεία και Λέσχην εν Αθήναις ή όπου ιδρύει παραρτήματα, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Εντός προθεσμίας τριών μηνών από της εγγραφής του Σωματείου εις το βιβλίον σωματείων, η προσωρινή διοίκησις οφείλει να συγκαλέση Συνέλευσιν μελών προς ανάδειξιν αιρετής Διοικήσεως, συμφώνως τω καταστατικό.

Μετά τα πιο πάνω αποτελέσματα της γενόμενης ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κήρυξε τι τέλος της συνεδρίαση, σε πίστωση δε των όσων έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της καταρτίστηκε το παρόν, το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 357 φορές

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

wordpress-hosting.me